Den nationale hotline er etableret som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.